- Algemene Voorwaarden van BEVO.NL voor consumenten
- Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van Bevo.nl.

Artikel 1. Definities
1. Bevo.nl is een online winkel in diervoeding, welke via www.bevo.nl bezocht kan worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website van bevo.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Bevo.nl.
Bevo.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen
1. De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW. Verzendkosten en eventuele rembourskosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
2. De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen EUR 6,95. Voor verzendingen onder rembours geldt een toeslag van EUR 15,00.
3. Bevo.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen
1. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf of contant bij aflevering. Betaling is mogelijk door:
a) Verzending onder rembours. U besteld en betaald aan de bezorger bij aflevering.
b) iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO of ING (postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.
c) Voorruitbetalingen. In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient betaling volledig binnen zeven (7) dagen na orderdatum door Bevo.nl te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.

d) Paypal. Via paypal kunt u online betalingen doen naar ons emailadres info@bevo.nl. Paypal draagt zorg voor de afhandeling van de betaling. U kunt via Paypal afrekenen doormiddel van overboekingen of via met uw creditcard. U dient wel eerst een gratis Paypal-account aan te maken. Aan betalen met Paypal zijn extra kosten verbonden. Indien u voor Paypal kiest kan dit leiden in een vertraagde levering.
2. De klant geeft Bevo.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
3. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van bevo.nl

Artikel 6. Levering
1. Bevo.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling af te leveren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.. Hiertoe is Bevo.nl echter niet verplicht.
2. Bevo.nl is verplicht binnen dertig (30) dagen na ontvangst van uw bestelling te leveren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of zijn er om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen maximaal een (1) maand na plaatsing van de bestelling bericht, en heeft de klant in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
3. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Bevo.nl verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren en omruilen van artikelen
Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.
Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden:
1. Artikelen, die u via Bevo.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits: Deze artikelen uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden door het sturen van een email naar: retouren@bevo.nl en uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen worden geretourneerd.

De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, niet gebruikt, onbeschadigd, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden geretourneerd. Mocht het geretourneerde product niet aan deze voorwaarden voldoen dan vergoeden we maximaal 75% van het aankoopbedrag.
2. Bevo.nl accepteert uitsluitend retouren op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.
3. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden, en eventuele schade, gebreken en of afwijkingen aan Bevo.nlte melden.
4. Indien een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt en tijdig door de klant met opgaaf van redenen bij ons is aangemeld, heeft de klant recht op vervanging of herstel van het ontbrekende.
5. Uw retour zal na ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden. In geval van vooruitbetaling zal het bedrag van de retouren door ons worden gecrediteerd.
6. De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen ten alle tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd.

Artikel 9. Klachten
1. Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling een mail sturen aan info@bevo.nl. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 dagen, in overleg met u oplossen. Indien dit niet lukt binnen 3 dagen zullen wij u dit melden. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.
2. Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen zeven (7) werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 8.6 beschreven. Deze garantie vervalt wanneer a. artikelen gedragen cq. gebruikt zijn, b. u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, c. u de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

Artikel 10. Annulering van uw bestelling
1. Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen vierentwintig (24) uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@bevo.nl Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Bevo.nl het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen, bevo.nl zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorg dragen.
2. De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen negentig (90) dagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Bevo.nl berekent in dit geval geen kosten voor de verzending aan het bezorgadres van artikelen op deze wijze, de klant is echter wel gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren.
3. Hiertoe dient u binnen negentig (90) dagen na ontvangst op het afleveradres het product aan te melden per mail naar retouren@bevo.nl. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen drie (3) werkdagen een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.
4. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen vijf (5) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Bevo.nl plaats.
5. Indien u niet binnen vierentwintig (24) uur na bevestiging de bestelling, of binnen zeven (7) dagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. Bevo.nl is gerechtigd kosten aan de u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.
6. Uitsluiting. Enkele producten zijn uitgesloten van de zichttermijn of bedenktijd:
o Producten die snel kunnen bederven;
o Producten die verzegeld waren, en waarvan de verzegeling verbroken is;
o Tijdsgebonden producten;
o Producten die uniek voor u zijn gemaakt zijn;
o Producten die zijn aangeschaft met een coupon, waardebon of voucher.
Producten die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, kunnen helaas niet worden geruild of geretourneerd. Voor deze producten is geen (deel)restitutie mogelijk.

Artikel 11. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en bevo.nl, dan wel tussen Bevo.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en bevo.nl, is Bevo.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van bevo.nl.

Artikel 12. Overmacht
Bevo.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Bevo.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard: zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, zullen Bevo.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
3. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14. Kortingen en Waardebonnen
1. Bevo.nl Waardebonnen kunnen uitsluitend ingewisseld worden op en via de website bevo.nl
2. De korting wordt gegeven op het totaalbedrag van de bestelde producten exclusief verzendkosten, eventuele rembourskosten of andere bijkomende kosten.
3. Bevo.nl waardebonnen zijn niet geldig in combinatie met andere acties en / of (sponsor)aanbiedingen.
4. Per bestelling kan slechts 1 Waardebon worden ingewisseld.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.Alle rechten voorbehouden.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Aanbieding

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Gastenboek

  • 29-10-2018 - Was al een tijd op zoek naar een beter...  lees meer
  • 30-12-2017 - Sinds 3 dagen via mijn broer een proef zak gehad...  lees meer
  • 22-06-2016 - Geweldig voer, zuinig in gebruik en weinig ontlasting. Ook is...  lees meer
Plaats een bericht
© 2015 - 2019 Russcher Handelsonderneming | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.